1. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van Toerisme Oostende vzw
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
    de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Toerisme Oostende vzw houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Toerisme Oostende vzw opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. Toerisme Oostende vzw kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Toerisme Oostende vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

2. Verloop van de wedstrijd

Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking.

In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

3. Prijzen

Toerisme Oostende vzw maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Toerisme Oostende vzw kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer) en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Toerisme Oostende vzw niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de post of een vertraging in ontvangst.

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via mail, Messenger, WhatsApp of telefonisch, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt onze website.

4. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van Toerisme Oostende vzw en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

Toerisme Oostende vzw kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Toerisme Oostende vzw ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan Toerisme Oostende vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

Toerisme Oostende vzw kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

5. Verwerking van de gegevens

De winnaars van de wedstrijd verlenen Toerisme Oostende vzw de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Toerisme Oostende vzw.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Toerisme Oostende vzw de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van Toerisme Oostende vzw. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Toerisme Oostende vzw.

De deelname aan de wedstrijd impliceert ook de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Toerisme Oostende vzw de deelnemer kan bevragen over zijn/haar mening over de wedstrijd en/of het evenement waarop de wedstrijd plaatsvond.

Op de wedstrijdformulieren is er steeds een vak voorzien om aan te geven als personen op de hoogte wensen te blijven van nieuwigheden, evenementen, acties of publicaties. Bij het aanvinken geeft de deelnemer dus toestemming om toegevoegd te worden aan de mailinglijst van Toerisme Oostende vzw. Deze toetreding kan steeds geannuleerd worden door uit te schrijven.